Algemene voorwaarden / General terms of condition

Home / Algemene voorwaarden / General terms of condition

 

Artikel 1 – Definities en algemene bepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Ace-Eleven”:

Ace- Eleven
Vestigings- en postades: Burgemeesterweertsstraat 43
6824hm te Arnhem

Ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 66187338
BTW- indentificatie nummer: NL162528930B02

Website: www.ace-eleven.com
E-mail adres: info@ace-eleven.com

1.2 Algemene voorwaarden: De algemeene voorwaarden welke van toepassing zijn op elke overeenkomst die verkoper sluit met koper.

1.3 Koper: De natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat met verkoper.

1.4 Verkoper: Ace-eleven.

1.5 Aanbod: Het door verkoper via www.ace-eleven.com aangeboden, volledig en nauwkeurig beschreven en/of afgebeeld product, inclusief de informatie die koper duidelijk maakt welke rechten en verplichtigingen aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

1.6 Bedenktermijn: het termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingstermijn.

1.7 Bestelling: het totaal van producten waar de overeenkomst betrekking op heeft.

1.8 Dag: een kalenderdag.

1.9 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden.

1.10  Overeenkomst: De overeenkomst op afstand, waaruit de wilsovereenstemming tussen koper en verkoper over de/het te leveren product(en) blijkt en waarbij in het kader van georganiseerd systeem koper en verkoper niet gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.

1.11 Prijs: De in het aanbod genoemde prijs is de prijs voor het product in euro, inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

1.12 Verzendkosten: De kosten voor het verzenden van de bestelling.

1.13 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die woren uitgebracht en aangegaan door verkoper.

1.14  Voordat de overeenkomst wordt aangegaan wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Door het aanvaarden van het aanbod verklaart koper zich zonder voorbehoud akkoord met algemene voorwaarden.

1.15 Aan de manier waarop verkoper deze voorwaarden toepast cq, naleving verlangt kunnen geen rechten worden ontleend door koper indien en voor zover één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaart dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheids duur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetaileerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Verkoper kan gebruik maken van afbeeldingen, deze afbeeldingen geven een zo goed mogelijk beeld van aangeboden product.

2.3 De genoemde prijs is exclusief verzendkosten.

2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele prijsverhogingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving door te berekenen.

2.4 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en/of prijs binden verkoper niet.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 en lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod. Aanvaarding van koper door het aanbod geschied door volledig invullen en toezenden van het daardoor bestemde bestelformulier.

3.2 Na aanvaarding van het aanbod door de koper, zendt de verkoper per ommegaande aan de koper per email een bevestiging van ontvangst van de aanvaarding van het aanbod van de koper. In deze e-mail staan de totale kosten plus verzend kosten vermeld.

3.3 Verkoper behoudt zich het recht om binnen wettelijke kaders zich op de hoogte te stellen of de koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Alsmede al de feiten en factoren die van belang zijn een verantwoording aan te gaan van de overeenkomst. Indien verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen niet, of op een later tijdstip uit te voeren onder opgaven van redenene van de koper.

Artikel 4: Betalen

4.1 Voor zover niet anders is overeengekomen dient het aan de verkoper verschuldige bedrag te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktijd genoemd in lid 1.

4.2 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens aan verkoper te vermelden.

4.3 Indien de koper niet binnen de termijn van lid 1 voldoet is de koper van rechtswegen vanaf het moment van het intreden van verzuim incasso kosten verschuldig aan verkoper.

4.4 Alle buitenrechtelijke kosten komen in rekening voor koper.

Artikel 5: Levering

5.1 Verkoper levert de bestelling zo spoedig mogelijk. Tenzij anders overeengekomen levert verkoper uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling.

5.2 Indien uitlevering onverhoopt binnen dertig dagen niet mogelijk blijkt doordat het product niet voorradig blijkt te zijn of om een andere reden, neemt verkoper zo spoedig mogelijk contact op met koper om samen een oplossing te zoeken.

5.3 Bestelling wordt verzonden naar adres wat koper heeft opgegeven, dit adres geldt als plaats van levering. Aan leverplicht is door verkoper voldaan wanneer het geleverde via PostNL aan de koper is aangeboden.

5.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op koper over op het moment waarop verkoper de bestelling per post aan koper toezend.

Artikel 6: Retourneren

6.1 De bedenktermijn bedraagt zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst van de bestelling. De koper heeft dan het recht de aankoop te beeindigen zonder hier voor een reden op te geven. Deze zal slechts worden aanvaard indien het product in een nieuwstaat, onbeschadigd, niet gesleten, niet gewassen of op een andere manier gebruikt of gewijzigd is. En geretouneerd wordt in de originele verpakking, voorzien van informatie kaartjes. In dat geval keert Ace-eleven het betaalde bedrag binnen dertig dagen uit aan de koper. De kosten van het terugzenden worden bekostigd door koper.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts uitpakken en passen voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te houden.

6.3. Wegens hygienische oogpunt mag het product niet lang gedragen zijn of uiterlijke tekenen van dragen tonen.

6.4 Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product welke het gevolg zijn van onzorvuldig omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.

6.5 Kosten van het retourneren van een zending zijn voor koper.

6.6 Verkoper vergoedt het totaalbedrag door koper voldaan binnen veertien tot dertig dagen en mag wachten met terugbetalen tot op het moment dat de koper aantoont dat het product aangetekend retour gezonden is.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij koper.

Artikel 7: Garantie

7.1 Ace-Eleven draagt zorg dat op het moment van levering de producten voldoen aan de eisen en normen die aan een normaal gebruik van een product gesteld kunnen worden.

7.2 De koper dient direct na ontvangst het product te inspecteren. Eventuele gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen zeven dagen na ontvangst. Indien het product defect is kan Ace-Eleven, na terugkeer van het gebrekkige product, het product ruilen, of de factuurprijs inclusief verzendkosten terugstorten.

7.3 Garantie vervalt wanneer de schade of defecten aan het product gevolg zijn van nalatigheid van de koper. De Ace-eleven BH is niet bedoelt als een medisch model dat gedragen kan worden tijdens de behandelperiode van uw operatie, bestraling of chemotherapie. Als u onze producten met welke reden dan ook wel draagt dan is Ace-Eleven niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg hiervan.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Indien er sprake is van overmacht, welke niet te wijten is aan schuld van verkoper, is verkoper niet gehouden tot nakoming. Verkoper behoudt zich het recht voor in dergelijke gevallen nakoming op te schorten. Indien overmacht langer dan 30 dagen duurt kunnen zowel verkoper als koper, zonder gehouden te zijn aan vergoeding van welke schade dan ook, de overeenkomst ontbinden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door verkoper geleverde overeenkomsten en producten aan koper blijven eigendom van verkoper zolang koper niet alle uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal van het factuurbedrag.

10.2 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten: de aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gelden verlies of gederfde winst.

Artikel 11: Privacy

11.1 Alle gegevens die in het kader van de bestelling worden verstrekt aan verkoper, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikle 12: Klachten

12.1 Wanneer koper een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst moet deze binnen bekwame tijd nadat de koper het gebrek heeft geconstateerd of de klacht is ontstaan volledig en duidelijk omschreven kenbaar worden gemaakt aan verkoper.

12.2 Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen zeven dagen, gerekend van de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen een termijn van zeven dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 De rechtsverhouding tussen verkoper en koper wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland. Toepasselijk van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding zullen indien koper en verkoper na voorafgaande overleg niet tot een oplossing zijn gekomen, uitsluitend worden beslist door een Nederlandse rechter.

13.3 Deze algemene vorwaarden zijn in Nederland opgesteld en vertaald naar andere talen. In geval van geschillen over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.